Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Odpovědi na nejčastější otázky

Jaká je čekací doba na umístění?

Čekací doba na umístění je velmi individuální. Na základě zaevidované Žádosti o umístění do Domova pro seniory provádíme po předchozí domluvě (max. do 2 měsíců od podání žádosti) sociální šetření v místě současného pobytu žadatele. Při prvním sociálním šetření dochází ke konkrétnímu zpřesnění představ a potřeb žadatele vzhledem k možnostem a k nabídce služeb poskytovaných v zařízení. Záleží tedy na provedeném sociálním šetření, zda jsme schopni službu žadateli zajistit. V případě oboustranné dohody je Žádost zařazena do Evidence žadatelů o umístění odmítnutých z důvodu nedostatečné kapacity. V případě uvolnění místa je nejvhodnější žadatel (pořadník sestaven výběrovou komisí na základě Kritérií pro hodnocení žadatele o pobyt v Domově pro seniory) kontaktován a jsou s ním domluveny bližší informace (termín aktualizovaného sociálního šetření, datum nástupu). Datum podání Žádosti není rozhodující, přihlíží se k němu pouze v případech, kdy dva nebo více žadatelů získá stejný počet bodů. Z předchozích informací je tedy zřejmé, že nejsme schopni určit horizont přijetí žadatele do zařízení.

 

Urychlí sponzorský dar přijetí do Domova?

Sponzorský dar zásadně nespojujeme s rozhodnutím o přijetí do Domova. Přijetí musí proběhnout podle pravidel hodnocení potřebnosti pobytu. Dar samozřejmě uvítáme, ale později během pobytu jako výraz spokojenosti s našimi službami. Dar přijímáme na základě darovací smlouvy. Zpravidla je účelem daru přispět na zlepšení životních podmínek klientů nebo na aktivačně terapeutické programy.

 

Jaké písemnosti musím doložit k Žádosti o umístění do Vašeho Domova?

  • Žádost o umístění do Domova pro seniory
  • příloha k Žádosti – Vyjádření lékaře
  • v případě, že žadatel o službu je omezený ve svéprávnosti, je potřeba doložit kopii usnesení o ustanovení opatrovníka

 

Kde tyto formuláře mohu získat?

Žádost o umístění do Domova pro seniory včetně přílohy Vyjádření lékaře můžete získat

  • osobně v kanceláři sociální pracovnice, v ředitelně a na sesterně
  • lze ji stáhnout z webových stránek domova www.ddobora.cz
  • po telefonické nebo e-mailové domluvě se sociální pracovnicí je možné Vám tiskopisy zaslat poštou

 

Co když můj příjem nebude postačovat na úhradu?

Za pobytové služby v Domově pro seniory hradí klient úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Pokud příjem klienta nepostačuje na úhradu nákladů, je možné se s osobami blízkými klienta domluvit a uzavřít dohodu na spoluúčasti na úhradě nákladů poskytované služby (§ 71 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

 

Jak se provádí úhrady pobytu?

  • hotově do pokladny Domova, přičemž důchod převede Česká správa sociálního zabezpečení na základě finančního poukazu na bankovní účet Domova, pracovníci Domova ve výplatní termín důchod předají klientovi a ten zaplatí úhradu za poskytované služby
  • převodem na účet Domova
  • hotově do pokladny Domova

 

Z čeho se skládá úhrada za poskytnuté služby?

Úhrada za pobyt se skládá z částek:

–          za ubytování (dvoulůžkový pokoj 300,- Kč denně, třílůžkový pokoj 290,- Kč denně)

–          za stravu – 255,- Kč denně

–          za poskytovanou péči – ve výši měsíčního příspěvku na péči.

Platba za ubytování také zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, likvidaci odpadů, odběr elektrického proudu dle standardního vybavení pokoje, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.

Viz volba „Ke stažení“ – Ceník úhrady

 

Kdy se vrací úhrada?

Při předem oznámeném pobytu klienta mimo Domov nebo při předem oznámeném neodebrání stravy se klientovi vrací částka za neodebranou stravu a to ve výši hodnoty potravin jednotlivých jídel stravovací jednotky. Při pobytu klienta mimo zařízení delším než jeden kalendářní den je klientovi vrácena za každý celý kalendářní den poměrná část přiznaného příspěvku na péči. Hospitalizace klienta se považuje za předem oznámený pobyt mimo Domov. Při hospitalizaci klienta ve zdravotnickém zařízení je vrácen přeplatek odpovídající hodnotě potravin za dobu hospitalizace a poměrná část přiznaného příspěvku na péči se nevrací. Za ubytování vratná částka v době pobytu klienta mimo zařízení klientovi nenáleží.

 

Je možné vybavit si pokoj vlastním nábytkem?

Po dohodě s ředitelkou zařízení a spolubydlícím/i je možné si vybavit částečně některé pokoje vlastním nábytkem žadatele. Vždy však žadatelům a jejich rodinám doporučujeme před takovým rozhodnutím osobní návštěvu Domova s prohlídkou pokoje. Nábytek v pokoji by měl umožňovat volný pohyb klienta a úklid pokoje. Klient si může s sebou přinést věci, které jsou mu blízké – obrázky, fotografie, květiny apod.

 

Je možné mít v pokoji vlastní televizi?

Vlastní televizi lze mít v pokoji po předchozí domluvě se spolubydlícím. Žadatelé jsou informováni, že v takovém případě se platí koncesionářský poplatek. Dále žadatelům a jejich rodinám doporučujeme před takovým rozhodnutím osobní návštěvu Domova s prohlídkou pokoje a společných prostor, neboť zařízení nabízí svým klientům tři velké televize (společenská místnost, chodba, jídelna), kde je možnost sledovat různé programy.

 

Může za mnou přijít návštěva?

Snažíme se vytvářet pro klienty podmínky pro udržování kontaktů s jejich sociálním okolím. Významnou formou pro udržování kontaktů jsou návštěvy. Proto uplatňujeme otevřený režim – návštěvy jsou limitovány pouze s ohledem na soukromí ostatních klientů. Návštěvu může přerušit zdravotní sestra z důvodu neodkladného ošetřovatelského výkonu v pokoji. Pro setkání s návštěvami je možné využít společné prostory (vstupní halu, jídelnu v přízemí, společenskou místnost v patře, zahradu).

 

Mohu Domov opustit, např. na víkend a navštívit rodinu?

Klienti mohou samozřejmě opouštět Domov. Zejména důležité jsou návštěvy rodin. Doporučujeme minimálně den předem ohlásit tuto skutečnost sloužícímu personálu a odhlásit stravu na dobu, kdy bude klient mimo zařízení.

 

Nabízí Vaše zařízení nějaké aktivity pro volný čas?

Vycházíme ze zásady, že klienti mají právo rozhodovat o způsobu života a využívání času v domově. Nabízíme každý všední den volnočasové aktivity, ale účast je výhradně dobrovolná a záleží pouze na rozhodnutí klienta. Program volnočasových aktivit obsahuje například protažení, procvičování paměti (tvoření vět, doplňování slov, vytváření slov začínající na určitá písmena, přesmyčky apod.), poslech hudby a zpěv lidových písní, čtení na pokračování, promítání filmů, canisterapie a felinoterapie. Každých čtrnáct dní dochází do zařízení farář. V domově jsou pořádány vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Chomutice, výlety a koncerty (poslech živé hudby).

 

Je v Domově zajištěna lékařská péče?

Praktický lékař dochází do Domova 1x týdně nebo podle potřeby. Podle potřeby zajišťujeme i službu odborných lékařů. Záleží na Vás, zda se rozhodnete registrovat u našeho smluvního lékaře nebo zůstat v péči Vašeho dosavadního praktického lékaře. Musíte však zvážit, zda budete moci ke svému lékaři nadále dojíždět a zda Váš lékař Vám bude moci nadále poskytovat návštěvní službu. Ošetřovatelskou péči poskytujeme našimi zaměstnanci v rozsahu základní ošetřovatelské péče.

 

Jak jsou zajištěny léky

Léky předepisuje praktický lékař nebo odborní lékaři. Vedle léků předepsaných naším lékařem zajišťujeme dovoz léků předepsaných jinými lékaři nebo léků volně prodejných.

 

Je možné chovat na pokoji zvíře (kočku, psa)?

Domov není dispozičně přizpůsoben chovu zvířat tak, aby uchránil práva klientů, kterým přítomnost zvířat nevyhovuje. Proto chov zvířat na pokoji klientům neumožňujeme. V rámci canisterapie a felinoterapie dochází do zařízení vycvičení psi a kočka.

Návštěvám je umožněn vstup se psem na vodítku. Není dovoleno volné pobíhání psů po zahradě.

 

Co dělat, když jsem se službou nespokojen?

V Domově pro seniory mají všichni klienti, nebo jejich zástupci možnost stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli ohroženi.

Stížnost může podat klient služby osobně nebo jeho zástupce, oprávněny jsou také i osoby jim blízké, organizace a instituce, které se obecně zabývají ochranou lidských práv, a zmocněnci klientů.

Klient má možnost si svobodně zvolit svého nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat.

Stížnost může klient nebo jeho zástupce podat každému zaměstnanci Domova, který ji předá sociální pracovnici k evidenci.

Stížnost může být podána buď ústní, písemnou nebo anonymní (písemně nebo ústně) formou.

V budově v 1. patře na chodbě u zábradlí do budovy A, je umístěna schránka

„STÍŽNOSTI“, od které má klíče ředitelka zařízení a sociální pracovnice a pravidelně jednou týdně schránku vybírají.

Více informací  viz volba „Ke stažení“ – Informace pro klienty o podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytovaných sociálních služeb.