Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Pravidla vzájemného soužití

Pravidla vzájemného soužití v Domově pro seniory

 

I.

Rozsah platnosti

Pravidla vzájemného soužití se vydávají v souladu s ustanovením § 88 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jako soubor vnitřních pravidel pro zajištění poskytované pobytové služby a zároveň i pro ostatní osoby, které se zdržují s vědomím Domova v jeho prostorách.

II.

Práva a povinnosti klienta

  1. Klient má právo na ochranu před jakýmikoliv formami zneužívání a diskriminace ze strany poskytovatele nebo jeho zaměstnanců.
  2. Klient má právo na respektování své důstojnosti ze strany poskytovatele a jeho zaměstnanců.
  3. Klient má právo se volně pohybovat ve všech společných prostorách areálu zařízení poskytovatele.
  4. Klient má právo na přijímání návštěv podle své volby. Návštěvy by měly dbát na soukromí spolubydlících (návštěvy v době podávání stravy, provádění hygieny, v pozdních hodinách apod.). Návštěvy mohou využívat společné prostory v zařízení.
  5. Klient má právo podávat stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytovaných služeb, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen.
  6. Klient má právo kdykoli nahlédnout do své osobní dokumentace.
  7. Klient se zavazuje, že bude respektovat Pravidla vzájemného soužití v Domově pro seniory.
  8. Klient se zavazuje, že bude užívat majetek poskytovatele podle svých možností ohleduplně a šetrně a nebude jej úmyslně poškozovat. V případě úmyslného poškození majetku poskytovatele klientem, nebo v případě poškození z nedbalosti, se klient zavazuje k plné úhradě poškozeného majetku.
  9. Klient dodržuje zákaz kouření v budově Domova pro seniory, mimo vyhrazené prostory.
  10. Klient se zavazuje, že v případě ztráty svěřeného majetku, uhradí plnou škodu. 

   III.

   Práva a povinnosti poskytovatele

   1. Poskytovatel je povinen zajišťovat službu pro klienty podle principů dobré a bezpečné praxe, odborně a prostřednictvím kvalifikovaného personálu.
   2. Poskytovatel má povinnost chránit v souvislosti s výkonem služby klientovu osobní svobodu, soukromí a zpracovávat osobní údaje klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
   3. Poskytovatel má povinnost chránit klienta před jakoukoliv formou diskriminace a zneužívání v souvislosti s poskytováním služby.
   4. Poskytovatel má povinnost přijmout, evidovat a vyřídit jakoukoliv stížnost klienta na kvalitu nebo způsob zajišťovaných služeb. Poskytovatel dbá, aby klient nebyl podáním stížnosti jakýmkoliv způsobem ohrožen.
   5. Poskytovatel má právo omezit přechodně návštěvy osob přicházejících za klientem do zařízení, vyžadují-li to hygienicko epidemiologické důvody nebo jiné závažné provozní důvody.
   6. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit Pravidla vzájemného soužití v Domově pro seniory a ostatní vnitřní předpisy, v souladu s platnými právními normami.
   7. Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv klienta spojených s užíváním těchto prostor.
   8. Poskytovatel je povinen vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní klientovi naplňovat lidská i občanská práva.
   9. Poskytovatel je povinen plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností klienta, vést písemné Individuální plány o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti klienta.

    

   IV.

   Poslání, cíle a cílová skupina Domova pro seniory

   Posláním Domova pro seniory je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu seniorům, kteří k řešení nepříznivé sociální situace potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kvalitní individuálně zaměřené služby, které vedou k podpoře důstojného a bezpečného života s co největší mírou samostatnosti a sociálního začleňování.

   Cílem naší práce je podpora klientů při řešení jejich nepříznivé situace a udržení nebo dosažení důstojného a bezpečného života s co největší mírou samostatnosti a sociálního začlenění.

   Cílová skupina

   Domov pro seniory poskytuje sociální služby seniorům od 60 let výše, kteří potřebují celodenní péči jiné fyzické osoby z důvodu snížené schopnosti sebeobsluhy a pohyblivosti a tuto péči nelze zabezpečit v jejich přirozeném sociálním prostředí rodinou, pečovatelskou službou ani jinými terénními službami.

V.

Rozsah poskytování sociální služby

Zařízení poskytuje klientům pobytovou službu formou celoročního pobytu. Služba obsahuje tyto základní činnosti a její rozsah je popsán v Individuálním plánu klienta.

a) poskytnutí ubytování:

 1. ubytování
 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) poskytnutí stravy:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

Tato pomoc je vždy individuálně plánovaná a v maximálně možné míře respektuje aktuální potřeby a zvyklosti klienta. Klademe důraz na podporu klientů při zachování si maximální míry soběstačnosti a dovednosti v této oblasti. Využíváme různé pomůcky (chodítka, vozíky, polohovací lůžka apod.)

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 3. pomoc při použití WC.

Tato pomoc je rovněž individuálně plánovaná a respektuje aktuální potřeby a zvyklosti klienta (hygiena prováděna na pokoji u umyvadla, na lůžku nebo v koupelně). V případě, že zdravotní stav klienta neumožňuje využít k hygieně koupelnu, zajistí tyto úkony za dodržení intimity (zástěna) ošetřující personál přímo na lůžku.

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Klient může využít nabídky zprostředkování služby nebo doprovod ke službě. Nabídku služeb využívá klient na základě svého rozhodnutí.

f) sociálně terapeutické činnosti:

Nabízíme sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností. Klient sám rozhoduje, kterých činností se účastní (např. skupinová rehabilitační cvičení, skupinové procvičování paměti, kvízy, individuální cvičení s rehabilitační pracovnicí, canisterapie, felinoterapie, nácvik používání kompenzačních pomůcek apod.).

g) aktivizační činnosti:

 1. volnočasové a zájmové aktivity,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Nabídka individuálních, skupinových, jednorázových nebo pravidelných aktivit je uvedena na nástěnkách v 1. patře Domova, dále jsou informace před každou akcí oznamovány sociální pracovnicí anebo pověřeným pracovníkem.

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Jedná se o pomoc při vyřizování úředních záležitostí – příspěvek na péči, důchody, nový OP, dědické řízení, trvalý pobyt, korespondence apod.

Dále o pomoc a podporu při spravování financí klientů, úschovy finančních prostředků, pomoc a podpora při komunikaci s různými organizacemi, firmami, úřady apod., nebo zprostředkování návštěvy pracovníkem na pokoji klienta.

Na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni zajistit základní sociální poradenství.

Služba obsahuje podání základních informací o možnostech řešení klientovy nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství zprostředkovává především informace o možnostech a podmínkách využití různých druhů sociálních služeb, dalších zákonných požadavcích a zásadách souvisejících s poskytováním a využíváním sociálních služeb. Součástí je dále podání informací o možnosti získání a využívání příspěvku na péči, poskytnutí kontaktů na další dostupnou podporu, kterou Domov neposkytuje (jedná se o podporu dalších souvisejících veřejných i komerčních služeb s menší i vyšší mírou podpory, např. podpora při zprostředkování zajištění kompenzačních nebo speciálních pomůcek apod.). Poradenství je poskytováno průběžně sociální pracovnicí ve fázi jednání se zájemcem o službu i ve fázi plánování a přehodnocování průběhu poskytování služeb.

VI.

Principy poskytování sociální služby

V maximální možné míře se snažíme dodržovat ve své práci níže uvedené zásady:

 • Individuální přístup zaměřený na klienta – zjišťujeme specifika nepříznivé sociální situace klienta, umíme klientovi poradit a nabídnout vhodnou podporu (získáváme od klienta informace o tom, co zvládne a s čím potřebuje pomoci, mluvíme s klientem o jeho požadavcích, očekáváních, přáních a osobních cílech, vyjednáváme s ním o jeho požadavcích, ale snažíme se zachovat jeho dosavadní způsob života). Služba je vyjednána a poskytována na základě individuálně stanovených potřeb. Každý klient má sestaven Individuální plán naplnění osobních cílů vedoucí k jeho sociálnímu začleňování a zmírnění tíživosti jeho nepříznivé sociální situace.
 • Zachování důstojnosti klienta – zachování autonomie (nezávislosti) a úcty člověka ve stáří.
 • Dodržování lidských práv a základních svobod – ke klientům i kolegům přistupujeme s respektem k jedinečnosti každého člověka (vycházíme z Listiny základních práv a svobod).
 • Kvalita a odbornost – poskytování kvalitních služeb odborně kvalifikovaným personálem.
 • Otevřenost a transparentnost (spolupráce a jasná koncepce) – spolupracujeme s rodinnými příslušníky, s veřejností a dalšími organizacemi a máme jasnou koncepci.
 • Bezpečnost klientů – předcházení rizikům, stabilita služby, respektování práva na přiměřené riziko.
 • Týmová spolupráce – máme společný a spolupracující přístup, vzájemnou odpovědnost a jasné role.

VII.

Ubytování

Ubytování je poskytováno v 8 dvoulůžkových a 7 třílůžkových pokojích umístěných na oddělení A a B v prvním patře zařízení. Celé zařízení je bezbariérové. Sociální zařízení je společné na chodbě. Z výše uvedených 15 pokojů mají 4 pokoje vlastní balkón. Klienti mají přístup na společný balkón na oddělení A. Součástí zařízení je výtah.

Standardním vybavením našich pokojů je: polohovací lůžko, uzamykatelná šatní skříň s trezorem, uzamykatelný noční stolek, křeslo, umyvadlo, zástěna pro zajištění většího soukromí a intimity.

Vybavení pokoje vlastním nábytkem:

Klienti si mohou dovybavit pokoj vlastními drobnými předměty, jako jsou lampička, obrázky, fotografie, vázička, květiny v květináči atd.

Společné prostory, které lze v zařízení využívat:

 • společenská místnost v prvním patře
 • vstupní hala
 • jídelna v přízemí
 • společná kuchyňka v prvním patře

Venkovní prostory:

Součástí našeho domova je i zahrada s altánem, která slouží k posezení a odpočinku. Na zahradě také v letních měsících probíhají další společenské akce (např. grilování, koncerty atd.).

Malování pokoje:

Malování pokojů probíhá 1 x za dva roky (včetně sesterny), ostatní společné prostory jsou vymalovány max. 1 x za pět let. Pokoje jsou standardně vymalovány bílou barvou s barevnými kombinacemi.

Lůžkoviny:

V našem zařízení můžou klienti používat vlastní lůžkoviny nebo v rámci služeb mohou využít naše ložní prádlo.

Cena za ubytování zahrnuje úklid, topení, spotřebu teplé a studené vody, elektrický proud, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

VIII.

Stravování

Stravování klientů je zajištěno vlastní kuchyní. Nabízíme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Vaříme normální stravu (dieta č. 3), dietní stravu s omezením tuků (při onemocnění žlučníku a slinivky – dieta č. 4) a dietní stravu s omezením cukrů (při onemocnění cukrovkou – dieta č. 9). Zohledňujeme také přípravu stravy u klientů užívajících Warfarin.

Má-li klient zaveden PEG (to je výživová sonda do žaludku) nebo NGS (to je nosogastrická sonda), na základě nutričního specialisty je mu podávána nutriční výživa (poté klient nehradí neodebranou stravu dle platného ceníku Domova).

Možnost trvalé náhrady neoblíbeného jídla:

 • teplou přílohu lze nahradit přílohou studenou (chléb, houska, rohlík)
 • luštěniny lze nahradit bramborami nebo bramborovou kaší
 • na snídani je možný výběr teplých nápojů (kakao, caro, mléko, bílá káva nebo čaj)
 • jsme schopni zajistit trvalou náhradu jídla, které klient opravdu nejí (např. kuřecí maso, rýže apod.), nejedná se o jídlo, na které klient nemá momentálně chuť. Klíčový pracovník se v takovém případě domluví s klientem, vedoucí ošetřovatelského úseku a vedoucí stravovacího úseku na náhradním jídle a tuto skutečnost zanese do individuálního plánu klienta. Vedoucí stravovacího úseku zajistí v kuchyni trvalou náhradu jídla klientovi.

Doba podávání jídla:

Snídaně:           od 8.30 do 10.00

Přesnídávka:   od 10.00 do 10.30

Oběd:               od 11.45 do 13.15

Svačina:            od 14.30 do 15.30

Večeře:             od 17.00 do 18.00

II. večeře:   od 18.45 do 19.00 (diabetici na základě lékařského doporučení)

Klienti si mohou uvařit čaj nebo kávu. Pokud to klient sám nezvládne, personál dle individuální potřeby klientovi uvaří čaj či kávu a může mu ho/ ji donést na pokoj či jiné domluvené místo.

Klienti mají v Domově kdykoli k dispozici čaj – termosky s čajem jsou na chodbách. V kuchyňce v 1. patře je k dispozici termos s teplým nápojem. V případě, že má klient rád po celý den teplé nápoje (čaj, káva), doporučujeme pořídit si vlastní termosku. Pokud si klient sám nezvládne čaj natočit, personál termosky s čajem roznáší na pokoj.

Potraviny vyžadující uchování v chladu lze ukládat do lednice ve společenské místnosti a v kuchyňce v patře na odd. B (potraviny se označí, aby bylo vidět, komu patří).

V kuchyňce je k dispozici také rychlovarná konvice a mikrovlnná trouba. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme mít rychlovarnou konvici na pokoji.

Jídelní lístek na období jednoho týdne je vyvěšen v přízemí v jídelně a na oddělení A i B. Strava se podává v jídelně v přízemní části budovy a ve dvou vyhrazených jídelních koutech prvního patra budovy. Klientům, kteří se nemohou z důvodu svého omezení stravovat na společné jídelně, je jídlo a podpora potřebná s jeho konzumací poskytnuta dle Individuálního plánu na pokoji. Součástí podpory při stravování je i individuální podpora v dodržování pitného režimu.

IX.

Odpovědnost za škodu

Klient odpovídá za škodu, kterou zaviněně způsobil na majetku Domova i jiné organizace (např. při pobytu v nemocnici), nebo majetku či zdraví ostatních klientů, pracovníků Domova nebo i jiných osob. Způsobí-li škodu více klientů, odpovídají za ni podle míry zavinění. Klient je povinen upozornit pracovníka Domova na škodu, která vznikla, vzniká nebo by mohla vzniknout Domovu, jeho klientům, pracovníkům nebo jiným osobám, aby mohly být učiněny kroky k jejímu včasnému odstranění nebo odvrácení.

X.

Pravidla pro uzavírání Smlouvy

 1. Smlouva obsahuje základní údaje o smluvních stranách a pravidla, kterými se během pobytu budou obě strany řídit. Dále stanoví bližší podmínky poskytovaných služeb.
 2. Smlouva je uzavřena nejpozději v den nástupu klienta do zařízení. Sociální pracovnice připraví znění Smlouvy a to v souladu s požadavky, které vyplynuly ze sociálního šetření.
 3. Klient není omezován v tom, aby byla při uzavírání Smlouvy přítomna jiná osoba, která by mu pomohla při rozhodování o uzavření Smlouvy.
 4. Klientům, kteří nemohou číst, je Smlouva přečtena.
 5. V případě, že je klient omezený ve svéprávnosti, podepisuje Smlouvu jeho zákonný zástupce (opatrovník). V případě, že si klient zvolí svého zmocněnce na základě plné moci, anebo má ustanoveného jiného zákonného zástupce, smlouvu podepisuje jím zmocněná osoba (zmocněnec nebo zákonný zástupce). V případě, že osoba není schopna obsahu a účelu smlouvy porozumět a nemá zákonného zástupce, zastupuje ji při uzavírání smlouvy na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla zařízení (dle § 91 odst. 6 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
 6. Smlouva je předána klientovi (popř. jeho zákonnému zástupci, zmocněnci) a řediteli k podpisu. Sociální pracovnice klientovi (popř. zákonnému zástupci, zmocněnci) před podpisem Smlouvu řádně objasní a nechá klientovi dostatečný prostor na seznámení s jejím obsahem. Teprve podepsáním obou smluvních stran a opatřením razítka ze strany poskytovatele se stává Smlouva platnou a účinnou.
 7. Písemně uzavřenou Smlouvu lze měnit na základě dohody mezi klientem a Domovem, a to číslovaným písemným dodatkem.
 8. Oprávněná osoba jednat s klientem za poskytovatele ve věci uzavření Smlouvy je ředitelka a sociální pracovnice.
 9. Oprávněná osoba uzavřít smlouvu (podepisovat) a dodatky ke smlouvám za poskytovatele je ředitelka.

XI.

Úschova peněžitých prostředků a drobných cenných věcí klienta

Pomoc s hospodařením s finančními prostředky nabízíme do míry postižení klienta, klient může využít tuto podporu pouze v případě, že to jeho nepříznivá sociální situace vyžaduje.

 1. Při nástupu nebo v průběhu pobytu v Domově může klient požádat sociální pracovnici pověřenou vedením depozitní pokladny o převzetí cenných věcí, vkladních knížek a peněžní hotovosti do úschovy Domova. Jako doklad při převzetí cenných věcí slouží tiskopis Soupis cenností, které klient předává k uložení do trezoru, který je uložený u sociální pracovnice (kopii dostane klient), při převzetí peněžní hotovosti se jedná o příjmový doklad, složní list vyhotoví sociální pracovnice při převzetí vkladní knížky klienta. O každém vložení a vyzvednutí cenností dostane klient potvrzení.
 1. Klient má možnost požádat o založení finančního depozitního účtu (osobní konto, dále jen FDÚ). Na toto konto má klient možnost si peněžní prostředky v omezené výši ukládat a vybírat z něj.
 2. Pokud se přesáhne limit pokladny, bude se souhlasem těch klientů, kteří mají na FDÚ vyšší částku a v blízké době neplánují větší výdaje, část finančních prostředků uložena na vkladní knížku, nebo mu bude, na základě požadavku klienta, založena nová nebo pokud si bude klient přát, bude mu finanční hotovost vyplacena hotově. Klientům je v takovém případě nabídnuto založení účtu nebo vkladní knížky. Je doporučen peněžní ústav Česká spořitelna, a. s., neboť má rozšířené pobočky.
 3. Klient má možnost peníze z hotovosti nebo vkladů vybírat, ukládat nebo s nimi jinak disponovat. Požádá-li o to, Domov mu deponované cenné věci, vkladní knížky nebo peněžní hotovost vydá v plném rozsahu. Vydání potvrdí klient na předávacím dokladu.
 4. Bez vlastního podpisu klienta popř. vlastní žádosti klienta k výplatě hotovosti nebo předání cenností nemohou příbuzní s penězi ani s cennostmi manipulovat. Jde-li o klienty omezené ve svéprávnosti, o manipulaci s penězi a cennostmi rozhoduje jeho opatrovník (v rozsahu rozsudku).
 5. Poskytovatel ručí za uložené finanční prostředky, vkladní knížky a drobné cenné osobní předměty, a zavazuje se, že nepředá uložené finanční prostředky, vkladní knížky a drobné cenné osobní předměty jiné osobě než klientovi nebo jeho opatrovníkovi, je-li soudem ustanoven.
 6. Uložené finanční prostředky, vkladní knížky a drobné cenné osobní předměty se stávají v případě úmrtí klienta předmětem dědického řízení a jsou uvedeny v hlášení pozůstalosti. Finanční prostředky uložené na FDÚ jsou v případě úmrtí klienta uloženy na pozůstalostní depozitní účet (PDÚ) vedený u Komerční banky. Vkladní knížky jsou vydány oprávněnému dědici pouze na základě soudního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci. Finanční hotovost je po domluvě s dědicem buď vyplacena hotově anebo převodem na daný účet. Doporučujeme proto tedy, aby dědic telefonicky se předem domluvil na konkrétním termínu a postupu se sociální pracovnicí.
 7. Uložení nebo vyzvednutí finančních prostředků může klient učinit každý pracovní den v určenou dobu na místě dohodnutém s klientem nebo v jinou dobu po předchozí domluvě se sociální pracovnicí.

Pokladní hodiny sociální pracovnice jsou:

Pondělí      8:30 – 9:00; 12:30 – 13:00

Úterý         8:30 – 9:00

Středa        8:30 – 9:00; 12:30 – 13:00

Čtvrtek      8:30 – 9:00

Pátek         8:30 – 9:00

 1. Výběr z vkladní knížky je nutné nahlásit alespoň 4 pracovní dny předem sociální pracovnici.
 2. Hrozí-li nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty věcí, které má klient u sebe, zajistí sociální pracovnice se souhlasem klienta převzetí těchto věcí do úschovy Domova. Není-li klient schopen souhlas vyslovit nebo doklady podepsat, převezme jeho věci do úschovy pověřený pracovník za účastí dvou svědků, kteří příslušné doklady stvrdí podpisem.
 3. V nepřítomnosti klienta nesmí ani jeho nejbližší příbuzní bez vědomí pověřených pracovníků Domova provádět jakoukoliv manipulaci s jeho osobními věcmi.
 4. Zařízení neodpovídá za věci, vkladní knížky a peněžní hotovosti, které nepřevzal do úschovy. Jestliže klient dočasně opustí Domov neplánovaně na delší dobu (hospitalizace atd.), je poskytovatel povinen zabezpečit klientovi jeho věci, které nepřevzal do úschovy, před ztrátou, poškozením nebo zničením (pracovník v sociálních službách nebo střední zdravotnický personál konající službu převezmou finance a cenné věci do bezpečné úschovy a poté neprodleně předají sociální pracovnici, která vše uloží do trezoru).

 

XII.

Bezpečnostní předpisy

Musí se zachovávat v celém areálu Domova a vztahují se bez výhrady na všechny klienty. Klienti nesmějí v budově zacházet s otevřeným ohněm, ani rozdělávat oheň v blízkosti Domova. Rovněž je přísně zakázáno kouření na pokojích klientů (pokoje nejsou vybaveny požárním hlášením) a v prostorách Domova (pouze na místě k tomu určeném).

XIII.

Hygiena

Klienti v rámci svých možností pečují o osobní hygienu, čistotu šatstva, prádla a obuvi, udržují pořádek na pokojích, ve svých skříních, nočních stolcích a ostatních prostorách Domova.

Ranní a večerní hygiena je denně prováděna na pokojích, minimálně 1 x týdně (dle Individuálního plánu) probíhá celková koupel. K dodržování osobní hygieny patří též holení, stříhání nehtů a úprava vlasů.

V Domově jsou též zajišťovány služby pedikérky a kadeřnice (zhruba 1 x za 2 měsíce, dle potřeby a přání klientů). Tyto služby jsou poskytovány externími odborníky za úhradu z vlastních prostředků klienta.

Osobní prádlo je měněno dle potřeby. Prádlo se pere každý den mimo soboty a neděle. Sušení probíhá v sušičce nebo venku na šňůrách. Z důvodu toho, že se prádlo klientů pere společně, musí být nezaměnitelným způsobem označeno na místě, které není při běžném používání viditelné. S označením prádla pomáhají naši pracovníci (zažehlovací lis) nebo je po domluvě zajištěno klientem. Klient, který si může prádlo do prádelny odnést samostatně má možnost prádlo kdykoliv odložit do prostoru v prádelně, který je k tomu určen. Pokud klient potřebuje v této oblasti podporu personálu, je prádlo ukládáno do košů na jednotlivých odděleních. Pracovníci 2 x – 3 x denně prádlo vozí do prádelny. Klient si může vyprané prádlo samostatně vyzvednout každý pracovní den od 13:00 do 14:00 v prádelně. Klientům se vrací prádlo vyprané a vyžehlené v letním období do 3 pracovních dnů a v zimním období do 5 pracovních dnů.

Klientům nabízíme také drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení (přišití knoflíků, navléknutí gumy, opravy zipů, atd.).

XIV.

Zdravotní péče a přímá obslužná péče

Domov poskytuje klientům zdravotní a přímou obslužnou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Potřebu lékařského ošetření nebo vyšetření hlásí klient neprodleně obsluhujícímu personálu. U klienta je při nástupu do zařízení učiněna vstupní lékařská prohlídka (kontrola očkování). V průběhu poskytování služby je klientovi zajištěna preventivní prohlídka, ošetření v době nemoci, dodržování léčebného režimu, užívání předepsaných léků – je zcela na rozhodnutí klienta, nesmí tím však ohrožovat ostatní klienty nebo chod Domova. Vlastní nákupy léků je vhodné konzultovat se středním zdravotnickým personálem, event. lékařem. Klient, u něhož je podezření na infekční nebo jiné závažnější onemocnění, je na základě rozhodnutí lékaře podroben odbornému lékařskému vyšetření ve zdravotnickém zařízení (event. hospitalizován).

Zdravotní péče všech klientů je poskytována ústavním nebo jiným praktickým lékařem, odborná péče specializovanými lékaři. Do zařízení dochází 1 x týdně smluvní lékař. Dle potřeby (zhruba 1 x za měsíc) dochází do zařízení psychiatrička. Zařízení zajišťuje též zdravotní péči poskytovanou jiným než ústavním lékařem (jedná se o odborné a specializované lékaře). Doprovod k lékaři mimo zařízení zajišťujeme v případě, že nemohou rodinní příslušníci nebo blízcí klienta.

XV.

Doba klidu

Klient je povinen v době nočního klidu od 22:00 do 6:00 se chovat tak, aby nenarušoval klid ostatních spolubydlících. V době nočního klidu mohou klienti poslouchat rozhlas a sledovat televizní programy pod podmínkou, že toto nesmí rušit spolubydlící klienta. V době nočního klidu mohou klienti využít televize v jídelně, kam je případně doprovodí sloužící personál.

 

XVI.

Pravidla pro pohyb klientů mimo Domov, návštěvy klientů, uzamykání budovy a pokojů

Klienti se mohou dle svého zdravotního stavu, fyzických a psychických možností volně pohybovat mimo areál Domova. Domov pro seniory je otevřené zařízení, lze odcházet a přicházet kdykoliv, každému klientovi doporučujeme nahlásit odchod i příchod sloužícímu personálu (z důvodu vlastní bezpečnosti). Klientům, u kterých by byla ohrožena bezpečnost a zdraví jich samotných, bude poskytnut dle personálních možností doprovod.

Klienti mohou přijímat návštěvy během dne bez omezení, v době nočního klidu jen po dohodě s personálem a spolubydlícím klienta. Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v Domově. V Domově jim nelze poskytnout ubytování, stravu pouze předem nahlášenou (minimálně den předem).

Omezený režim návštěv může vyhlásit ředitelka zařízení pouze z důvodu epidemiologických a havárií.

Domov se otevírá každý den v 5.30 a v letním období se zavírá ve 21.30 a v zimním období se zavírá již v 19.15.

Pokud se klient vrací do zařízení v době, kdy je již budova zamčená, může využít zvonku u dveří, které otevírá sloužící personál nebo zavolat na služební mobilní telefon na sesternu (číslo na ceduli před Domovem u zvonku).

Sociální pracovnice sepisuje s klientem při nástupu tiskopis List sociální pracovnice, kde je kromě jiného uvedeno, zda klient ne/žádá klíče od pokoje. Klient je informován, že v případě, kdy pokoj opustí všichni spolubydlící (omluvený pobyt mimo zařízení, hospitalizace), je pokoj uzamčen a klíč uložen na sesterně. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o pokoje vícelůžkové, je klient upozorněn, že se nesmí uzamykat pokoj bez souhlasu ostatních spolubydlících. Náhradní klíč od pokoje je uzamčen na sesterně a je použit pouze se souhlasem klienta nebo při řešení nouzové a havarijní situace.

XVII.

Kulturní a společenský život v zařízení

Klienti se podle svého zájmu a zdravotního stavu účastní kulturního a společenského života v Domově. Pro klienty je během roku připraveno několik akcí, např. hudební odpoledne, vystoupení dětí ze ZŠ Chomutice a výlety po okolí za památkami nebo hudbou apod.

Klient může používat dle možností a po dohodě se spolubydlícím svůj televizní i rozhlasový přijímač.

XVIII.

Zájmová a dobrovolná pracovní činnost

Klienti se mohou věnovat své zájmové činnosti, pokud tato činnost nebo její rozsah nenarušují klid nebo neohrožují vlastní zdraví nebo zdraví ostatních klientů, zaměstnanců či jiných osob, a pokud konkrétní zájmovou činnost podmínky zařízení dovolují.

Vycházíme ze zásady, že klienti mají právo rozhodovat o způsobu života a využívání času v Domově. Nabízíme každý všední den volnočasové aktivity, ale účast je výhradně dobrovolná a záleží pouze na rozhodnutí klienta. Program volnočasových aktivit obsahuje například rehabilitační skupinové cvičení spojené s dechovou gymnastikou, procvičování paměti (tvoření vět, doplňování slov, vytváření slov začínající na určitá písmena, přesmyčky apod.), poslech hudby a zpěv lidových písní, čtení na pokračování, promítání filmů, felinoterapie a canisterapie. Každých čtrnáct dní dochází do zařízení farář. V Domově jsou pořádány cestopisné promítání diapozitivů, vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Chomutice, výlety a koncerty (poslech živé hudby).

Klienti mohou pomáhat v zařízení při drobném úklidu svých pokojů, při obsluze a jiných činnostech ve prospěch jiných klientů.

XIX.

Výplata důchodů

Při nástupu klienta do zařízení je individuálně projednána dohoda o způsobu výplaty důchodu, o platbě úhrady za pobyt v zařízení a další případné finanční hospodaření (založení finančního depozitního účtu – dále jen FDÚ, vkladní knížky ad.). Klient má možnost využít nabídku zasílání výplaty důchodu hromadným seznamem z České správy sociálního zabezpečení na účet zařízení. Výplatní termín důchodu prováděný hromadným seznamem ČSSZ je vždy 15. dne v měsíci. Připadne-li den výplaty na sobotu, vyplácí se v pátek, připadne-li výplatní den na neděli, vyplácí se den následující. V ostatních případech dle pokynu ČSSZ.

Ve výplatní termín vždy sociální pracovnice spolu s vedoucí ošetřovatelského úseku případně jinou pověřenou osobou obchází klienty s výplatním seznamem důchodů a vratek, který klienti podepisují. Na základě předchozí domluvy, je klientovi zůstatek důchodu po zaplacení úhrady hotově vyplacen (část vyplacena) nebo uložen na FDÚ (část uložena). Sociální pracovnice klientovi předá výplatnici důchodu a případných vratek a za předchozí měsíc přehled pohybů na finančním depozitním účtu a vkladní knížce (pokud klient má založenou); dále vyúčtování úhrad (za ubytování, stravování a úkony péče).

V případě, že přichází klientovi důchod poštovní poukázkou, jde pracovnice pověřená vedením depozitní pokladny spolu s poštovní doručovatelkou za klientem. Klient si podepíše převzetí důchodu a dále se s touto pracovnicí domluví na zaplacení úhrady za poskytované služby a uložení nebo neuložení finanční hotovosti na FDÚ.

V případě nepřítomnosti klienta (např. z důvodu náhlé hospitalizace) je výplata jeho příjmů (zůstatek důchodu, vratky, jiný příjem) automaticky uložena na FDÚ klienta. V případě, že výše uvedená situace nastane u klienta, který nemá zřízen FDÚ, je mu FDÚ založen a hotovost na něj uložena. Při návratu klienta do Domova je mu finanční částka vyplacena. Na základě domluvy s klientem je možné hotovost zaslat (poštovní poukázkou) na jeho náklady do místa, kde se současně zdržuje nebo s penězi jinak naložit dle požadavků a přání klienta (pověření na základě plné moci).

XX.

Úhrada za pobyt

 1. Úhrady za pobyt v Domově se řídí zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2006, kterou se upravují některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Ceny služeb jsou dány Ceníkem úhrady za poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory. K jeho úpravám může docházet během pobytu klienta v Domově vždy v souladu s právními předpisy s ohledem na vývoj výše příjmů klienta a vývoj cen (inflace). Změna výše úhrady bude řešena dodatkem ke Smlouvě.
 3. Klient hradí výši úhrady za pobyt v Domově dle uzavřené Smlouvy. Měsíční výše úhrady se skládá z 30 násobku denní výše úhrady za ubytování, stravu (cena potravin + režijní náklady), a z částky příspěvku na péči v přiznané výši.
 4. Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, částky úhrady se sníží. Domov se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou klienta, kterému je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, pokud klient, kterému je sociální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů. V takovém případě je uzavřena dohoda mezi Domovem a třetí stranou. Nutno zdůraznit, že ze strany rodiny se jedná o možnost, nikoli povinnost.
 5. Částku stanovenou za poskytované služby je možné hradit těmito způsoby: a) srážkou důchodu zasílaném Českou správou sociálního zabezpečení tzv. hromadným seznamem   b) převodem na účet Domova   c) hotově do pokladny Domova

 

XXI.

Poštovní zásilky

Poštovní zásilky jsou pro klienty do zařízení doručovány každý pracovní den. Poštovní zásilky jsou roznášeny sociální pracovnicí jednotlivým adresátům. O doporučených zásilkách učiní sociální pracovnice záznam do sešitu Došlé pošty pro klienty a zásilku vydá proti jeho podpisu v tomto sešitu. Pokud není klient schopen převzetí podepsat, sociální pracovnice tuto skutečnost zapíše do sešitu do poznámky a uvede zde, kam zásilku uložila (do nočního stolku či předala zákonnému zástupci atd.).

XXII.

Přechodný pobyt klientů mimo Domov

V případě, že bude klient požadovat navrácení finančních prostředků za neodebrané služby, doporučujeme plánovaný pobyt mimo zařízení oznámit personálu ve službě a to nejdéle 1 pracovní den přede dnem pobytu mimo zařízení a to nejdéle do 10:00 ráno. V případě, že se jedná o sobotu, neděli nebo pondělí, je potřeba nahlásit pobyt mimo zařízení nejdéle do pátku do 13:00. Při nedodržení termínu a způsobu oznámení pobytu mimo zařízení se klientovi vratné úhrady neposkytují. V případě, že klient odejde dříve, než nahlásí, nebo se vrátí později, žádná vratná část se mu po tuto dobu nevrací. Za předem oznámený pobyt mimo zařízení se považuje oznámení ústní, písemné nebo telefonické. Oznámení se eviduje na žádankách o odhlášení stravy (kromě pobytů ve zdravotnických zařízeních).

Při předem oznámeném pobytu klienta mimo Domov nebo při předem oznámeném neodebrání stravy se klientovi vrací částka za neodebranou stravu a to ve výši hodnoty potravin jednotlivých jídel stravovací jednotky. Při pobytu klienta mimo zařízení delším než jeden kalendářní den je klientovi vrácena za každý celý kalendářní den poměrná část přiznaného příspěvku na péči. Hospitalizace klienta se považuje za předem oznámený pobyt mimo Domov. Při hospitalizaci klienta ve zdravotnickém zařízení je vrácen přeplatek odpovídající hodnotě potravin za dobu hospitalizace a poměrná část přiznaného příspěvku na péči se nevrací. Ošetřovatelský personál ve službě odhlásí stravu na příslušné dny u vedoucí stravovacího úseku a zapíše přesný odchod a příchod klienta do sešitu Hospitalizace a jiné odjezdy. Na začátku měsíce vždy sociální pracovnice ze sešitu na sesterně a na základě žádanek zkontroluje za předchozí měsíc pobyty mimo zařízení. Za ubytování vratná částka v době pobytu klienta mimo zařízení klientovi nenáleží. Vratná částka se vyplácí zpětně následující měsíc v den výplaty důchodu (15. dne v měsíci), po aktuálním měsíci, za který přeplatek vznikl.

V případě, že jde o klienta, který z důvodu nedostatečného příjmu nehradí plnou úhradu, je mu částka vrácená za pobyt mimo zařízení vypočtena z plné částky ve stejném poměru v jakém platí úhradu za ubytování a stravu.

XXIII.

Opatření porušení kázně

Jestliže klient porušuje kázeň a pořádek v Domově, např.: rušení nočního klidu,

 hrubé či neslušné chování (slovní a fyzické napadení, agresivita vůči ostatním klientům a personálu Domova, vyhrožování, výtržnictví pod vlivem alkoholu, úmyslné poškozování majetku Poskytovatele či ostatních klientů apod.), a odpovědným pracovníkům Domova se nepodařilo zjednat nápravu, vysvětlí mu ředitelka zařízení za přítomnosti sociální pracovnice, popř. klíčového pracovníka, jaké chování a jednání se u něho nadále očekává, poučí ho o následcích, které by pro něho mohlo mít další porušování kázně a pořádku a domluví mu, aby své chování a jednání změnil. Nedojde-li ani poté k nápravě bude klientovi ukončen pobyt v zařízení (výpověď smlouvy); nebo jde-li o porušení kázně nebo pořádku, které jsou zvlášť závažné (např.: fyzické napadení), bude vše předáno příslušným orgánům k řešení (policie).

XXIV.

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

 • V Domově pro seniory mají všichni klienti, nebo jejich zástupci možnost stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli ohroženi.
 • Informace, že si klient může na službu stěžovat, jsou vyvěšeny na nástěnkách Domova, na webových stránkách a dále jsou uloženy na sesterně, ředitelně a kanceláři sociální pracovnice.

 

Kdo může podat stížnost

 • Stížnost může podat klient služby osobně nebo jeho zástupce, oprávněny jsou také i osoby jim blízké, organizace a instituce, které se obecně zabývají ochranou lidských práv, a zmocněnci klientů.
 • Klient má možnost si svobodně zvolit svého nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat.

 

Komu podat stížnost

 • Stížnost může klient nebo jeho zástupce podat každému zaměstnanci Domova, který ji předá sociální pracovnici k evidenci.

Jak podat stížnost

 • Stížnost může být podána buď ústní, písemnou nebo anonymní (písemně nebo ústně) formou.
 • V budově v 1. patře na chodbě u zábradlí do budovy A, je umístěna schránka „STÍŽNOSTI“, od které má klíče ředitelka zařízení a sociální pracovnice a pravidelně jednou týdně schránku vybírají.

 

Postup vyřizování stížností

 • Potupy, které jsou užité k prověřování, musí být voleny tak, aby vedly k rychlému zjištění skutečného stavu věci, nesnižovaly důstojnost žádného z účastníků a neovlivňovaly nežádoucím způsobem budoucí vztahy mezi účastníky. Způsob řešení stížnosti je volen s ohledem na účinné, rychlé a odpovídající řešení.
 • Každá podaná stížnost je zapsána do knihy přijatých stížností, která je uložena v kanceláři sociální pracovnice. Na každou podanou stížnost je založen samostatný spis (uložen v šanonu „Stížnosti“ v kanceláři sociální pracovnice).
 • Stížnosti jsou prošetřeny komisí pro vyřizování stížností ve složení: sociální pracovnice a vedoucí ošetřovatelského úseku.
 • Všechny stížnosti jsou vyřizovány písemně. O výsledku vyřízení stížnosti je stěžovatel písemně informován srozumitelnou formou. U stížností podaných anonymně odpověď vyvěsí sociální pracovnice na veřejně přístupném místě (na nástěnkách v 1. patře budovy) po dobu 1 měsíce.

Lhůta k vyřízení stížnosti

 • Snahou všech zaměstnanců, kteří se podílejí na řešení stížností je, aby stížnost byla vyřízena co možná nejdříve bez zbytečných průtahů.
 • Stížnosti jsou řešeny v přiměřené lhůtě do 14 dnů. Pouze v mimořádných případech, kdy z objektivních důvodů nelze v běžné lhůtě stížnost důkladně vyšetřit, může být stanovena lhůta delší – stěžovatel je o tom písemně informován (v oznámení je uvedena předpokládaná doba, do kdy bude možné stížnost vyřídit).

 

Odvolání na vyřízení stížnosti

 • V případě, že stěžovatel nebo jeho zástupce má pocit, že jeho stížnost nebyla vyřízena k jeho plné spokojenosti, může se obrátit do 15 dnů ode dne převzetí odpovědi na:
 1. stupeň: statutární orgán, ředitelka – Mgr. Dagmar Nosková

Sociální služby obce Chomutice, Domov pro seniory, Obora 11, 508 01 Hořice

T: 493 691 250

M: 725 387 233

E: noskova@ddobora.cz.uvirt66.active24.cz

 1. stupeň: zřizovatel – Obec Chomutice

                                                     Chomutice 4

                                                     507 53 Chomutice

                                                     T: 493 691 725, 493 539 396

                                                    E: starosta@ouchomutice.cz

 

 1. stupeň: veřejný ochránce práv 

Údolní 39

   602 00 Brno

   T: 542 542 888

   E: podatelna@ochrance.cz

 

 XXV.

Souhlas s fotografováním, pořízením a použitím fotografií

Pro klienty Domova jsou během roku pořádány různé kulturní a společenské akce (např. vystoupení dětí ze ZŠ Chomutice, hudební odpoledne, výlety, canisterapie apod.), ze kterých jsou pořízeny fotografie, které se pak zveřejňují především na nástěnkách zařízení, webových stránek a facebooku Domova. Klienti po nástupu do Domova podepisují tiskopis „List sociální pracovnice“, kde ne/souhlasí s fotografováním, s pořízením a použitím fotografií jejich osoby z hromadných akcí, aktivit apod. a jejich publikováním na webových stránkách zařízení, na nástěnkách Domova, facebooku, v tisku, případně v prezentačních materiálech zařízení. Klienti jsou informováni, že své rozhodnutí mohou kdykoliv změnit.

 

XXVI.

Odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory

a) Odstoupení od smlouvy z níže uvedených důvodů nabývá platnosti dnem uplynutí výpovědní lhůty, uvedené ve smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a to na základě:

 • písemného oznámení klienta nebo jeho opatrovníka,
 • nezaplacení úhrady ani po písemné výzvě Poskytovatele a poskytnutí náhradní lhůty k úhradě,
 • jestliže klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel Domova, např. rušení nočního klidu, hrubé či neslušné chování (slovní a fyzické napadení, agresivita vůči ostatním klientům a personálu Domova, vyhrožování, výtržnictví pod vlivem alkoholu, úmyslné poškozování majetku Poskytovatele či ostatních klientů apod.),
 • jestliže podle vyjádření ošetřujícího lékaře není pro změněný zdravotní stav klienta možné nadále zabezpečit smysluplné poskytování sociální služby vedoucí k řešení jeho nepříznivé sociální situace.

b) úmrtím klienta.

XXVII.

Závěrečná ustanovení

 1. Pravidla vzájemného soužití v Domově pro seniory pro poskytování služby jsou závazná pro všechny klienty a zaměstnance Domova.
 2. Zaměstnanci a klienti jsou povinni seznámit se s pravidly pro poskytování služeb.
 3. Sociální pracovnice seznamuje s těmito pravidly klienty Domova způsobem vhodným k jejich specifickým potřebám a komunikačním schopnostem. Klient seznámení potvrdí svým podpisem ve Smlouvě.
 4. Pravidla jsou pro potřeby klientů a rodinných příslušníků vyvěšena na chodbách v 1. patře budovy A i B, na nástěnce naproti sesterně a na nástěnce v přízemí na chodbě do jídelny.