Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Nabídka služeb

Garantovaná nabídka služeb je dokument, který je průběžně vyhodnocován a aktualizován podle toho, jak se vyvíjejí zkušenosti s jejím používáním (aktualizace a zpřesňování garancí a limitů).

Naše nabídka slouží zájemcům a klientům naší služby jako pomůcka pro kvalitní vyjednání a naplánování řešení jejich nepříznivé sociální situace. Pomocí nabídky společně naplánujeme individuální míru samostatnosti a nutné pomoci při jednotlivých činnostech. Plánování bude probíhat po celou dobu využívání služeb, a sjednanou podporu zaneseme do Individuálního plánu a plán poté budeme společně měnit dle nepříznivé situace v rozsahu nabídky služeb. Společně plánovat nám ukládá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a je to proto také základní podmínka a závazek naší spolupráce.

Každá služba, která je uvedena níže v nabídce, je opatřena minimální garancí a limity.

„Limit“ znamená omezení poskytnutí služeb množstvím, časem nebo jiným rozsahem s ohledem na kapacitu a další možnosti naší organizace. O limitu tedy hovoříme jako o omezení poskytnutí služeb, které vychází ze zákonných požadavků a na základě nich nemůže být služba poskytnuta, i když je zájemcem nebo klientem požadována. V našem případě se jedná primárně o níže uvedené limitace:

 • limit daný okruhem osob – služba nemůže být poskytnuta osobě, která nespadá do definovaného okruhu osob,
 • limit daný základními zásadami poskytování služeb podpora pouze do výše ztráty schopností věci činit sám (míra nepříznivosti situace), podpora aktivního přístupu k řešení situace, nevytváření závislosti na poskytovaných službách apod.,
 • limit daný dostupností jiných zdrojů zájemce nebo klienta – neposkytování služeb tam, kde je prokazatelně dostupná podpora, rodiny, blízkých osob, komunity, dalších komerčních, veřejných služeb nebo služeb sociálních s nižší intenzitou podpory nebo vhodnější strukturou podpory.

„Garance“ znamená zaručení minimálního množství a rozsahu standardního poskytnutí služeb v případě, kdy nejsou tyto omezeny již výše uvedenými limity (pak totiž nemohou být z podstaty věci poskytnuty vůbec). Garance jsou stanovovány z důvodu zajištění stálé a transparentní kvality smluvených služeb i v případě, kdy je disponibilní kapacita personálu vyčerpána.

Garance transparentně informují zájemce, klienty, pracovníky a další zainteresované strany o tom, jaký rozsah nebo množství lze u jednotlivých základních činností / služeb sjednat.

Garance jsou stanovovány časem, frekvencí anebo délkou. Pokud je garance plně u klienta v dané základní činnosti vyčerpána, nemůže dojít k navýšení služby ani nemůže být služba vyžadována, pokud nebude dostupná volná kapacita přímého výkonu personálu poskytujícího sociální služby.

Garance jsou automaticky na přechodnou dobu navyšovány, pokud je v týmu identifikována volná kapacita pracovníků a v tomto případě je tato kapacita využita v oprávněných případech (potřeba je již uvedena v Individuálním plánu a nemohla být doposavad z důvodu malé kapacity naplněna) ve prospěch nejpotřebnějších klientů.

Garance mohou být na nezbytně nutnou dobu navýšeny v případě, že se jedná o mimořádné skokové zhoršení situace klienta například střevní infekce nebo mimořádné situace, vyžadující zajištění základních životních potřeb (podpora při podávání jídla, pití, podpora při využití toalety, popřípadě pomoc s výměnou inkontinentních pomůcek, podpora při mytí apod.).

Nárok na poskytnutí každé níže uvedené služby má pouze klient, který ji prokazatelně potřebuje a to v takovém množství a rozsahu, který odpovídá momentální ztrátě jeho schopností si tyto činnosti zajistit sám. Pokud má senior v nepříznivé situaci možnost využít při řešení své situace také pomoc rodiny, blízkých osob nebo jiných veřejně dostupných služeb, má z našeho pohledu tato pomoc přednost před námi poskytovanými službami. Z tohoto důvodu počítejte s tím, že se budeme ptát a zjišťovat, co ještě zvládnete sami, s čím vám pomůže rodina a co si můžete zajistit jinak (za pomoci dalších běžně dostupných veřejných služeb), tak jako dříve (předtím, než nastala nepříznivá sociální situace). V zájmu maximální míry začlenění klientů do běžného způsobu života a zachování jejich sociálních vazeb a zvyklostí budeme podporovat účast rodiny, blízkých osob a přátel klientů na poskytování služeb a jejich plánování.

Celé znění Nabídky služeb Domova pro seniory je možné k nahlédnutí na nástěnkách v Domově, v ředitelně, sesterně nebo kanceláři sociální pracovnice.

Nabídka sociálních služeb (základní činnosti)

 

1)   Základní sociální poradenství

Služba obsahuje podání základních informací o možnostech řešení klientovy nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství zprostředkovává především informace o možnostech a podmínkách využití různých druhů sociálních služeb, dalších zákonných požadavcích a zásadách souvisejících s poskytováním a využíváním sociálních služeb. Součástí je dále podání informací o možnosti získání a využívání sociálních dávek (např.: příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu ad.), poskytnutí kontaktů na další dostupnou podporu, kterou Domov neposkytuje (jedná se o podporu dalších souvisejících veřejných i komerčních služeb s menší i vyšší mírou podpory, např. podpora při zprostředkování zajištění kompenzačních nebo speciálních pomůcek apod.). Poradenství je poskytováno průběžně sociální pracovnicí ve fázi jednání se zájemcem o službu i ve fázi plánování a přehodnocování průběhu poskytování služeb.

Pokud nebudeme znát odpověď na otázky okamžitě, budeme se snažit ji nalézt v co nejkratší době.

2)   Poskytnutí ubytování

 

1. Ubytování

Nabízíme ubytování v 8 dvoulůžkových a 7 třílůžkových pokojích umístěných na oddělení A a B v prvním patře zařízení. Celé zařízení je bezbariérové. Z výše uvedených 15 pokojů mají 4 pokoje vlastní balkón. Klienti mají přístup na společný balkón na oddělení A. Součástí zařízení je výtah.

Chodby Domova jsou po celou noc osvětleny z důvodu bezpečí a bezpečnosti. Na chodbách, před vstupem do Domova a na zahradu je zabudován KAMEROVÝ SYSTÉM, který slouží k ochraně majetku Domova a k bezpečnému pohybu klientů po společných chodbách.

Standardním vybavením našich pokojů je:

polohovací lůžko, závěsná police, uzamykatelná šatní skříň s trezorem, uzamykatelný noční stolek, křeslo, umyvadlo, zástěna pro zajištění většího soukromí a intimity.

Vybavení pokoje vlastním nábytkem:

Naše zařízení podporuje klienty v dovybavení jejich pokojů vlastními drobnými předměty, jako jsou lampička, obrázky, fotografie, vázička, květiny v květináči atd.

Společné prostory, které lze v zařízení využívat:

 • společenská místnost v prvním patře
 • vstupní hala
 • jídelna v přízemí
 • společná kuchyňka v prvním patře

Venkovní prostory:

Součástí našeho domova je i zahrada s altánem, která slouží k posezení a odpočinku. Na zahradě také v letních měsících probíhají další společenské akce (např. grilování, koncerty atd.).

Lůžkoviny:

V našem zařízení můžete používat vlastní lůžkoviny nebo vám nabídneme v rámci služeb naše ložní prádlo.

2.      Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

Úklid:

Úklid v našem zařízení provádí pracovníci úklidu, kteří mimo své profese také znají a respektují základní zásady týkající se poskytování sociálních služeb. Služba úklidu je plánována a vykonávána s ohledem na možnosti a schopnosti každého klienta.

Praní prádla klientů:

Prádlo se pere každý den mimo soboty a neděle. Sušení probíhá v sušičce nebo venku na šňůrách. Z důvodu toho, že se prádlo klientů pere společně, musí být nezaměnitelným způsobem označeno na místě, které není při běžném používání viditelné. S označením prádla pomohou naši pracovníci nebo je po domluvě zajištěno klientem. Klient, který si může prádlo do prádelny odnést samostatně má možnost prádlo kdykoliv odložit do prostoru v prádelně, který je k tomu určen. Pokud klient potřebuje v této oblasti podporu personálu, je prádlo ukládáno do košů na jednotlivých odděleních. Pracovníci 2 x  – 3 x denně prádlo vozí do prádelny. Klient si může vyprané prádlo samostatně vyzvednout každý pracovní den od 13:00 do 14:00 v prádelně.

Klientům nabízíme také drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení (oprava zipu, přišití knoflíků, navléknutí gumy atd.).

3)   Poskytnutí stravy

V našem zařízení Vám nabízíme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy (zejména se jedná o pravidelnost podávání stravy a její vyváženost) a potřebám dietního stravování.

JAKÉ druhy?

Domov připravuje ve vlastní kuchyni tyto diety:

 • Dieta č. 3 – normální strava
 • Dieta č. 4 – dietní strava s omezením tuků (při onemocnění žlučníku a slinivky)
 • Dieta č. 9 – dietní strava s omezením cukrů (při onemocnění cukrovkou)
 • Zohledňujeme také přípravu stravy u klientů užívajících Warfarin

Dle individuálních potřeb klienta může být poskytnuta mletá strava (ML) nebo mixovaná (MIX).

Domov neposkytuje speciální diety, např. bezlepkovou, vegetariánskou nebo makrobiotickou.

Možnost trvalé náhrady neoblíbeného jídla:

–         teplou přílohu lze nahradit přílohou studenou (chléb, houska, rohlík)

–         luštěniny lze nahradit bramborami nebo bramborovou kaší

–         na snídani je možný výběr teplých nápojů (kakao, caro, mléko, bílá káva nebo čaj)

–         jsme schopni zajistit trvalou náhradu jídla, které klient opravdu nejí (např. kuřecí maso, rýže apod.), nejedná se o jídlo, na které klient nemá momentálně chuť. Klíčový pracovník se v takovém případě domluví s klientem, vedoucí ošetřovatelského úseku a vedoucí stravovacího úseku na náhradním jídle a tuto skutečnost zanese do individuálního plánu klienta. Vedoucí stravovacího úseku zajistí v kuchyni trvalou náhradu jídla klientovi.

KOLIK jídel?

Denně jsou klientům poskytována 3 HLAVNÍ JÍDLA (snídaně, oběd večeře) a dopolední PŘESNÍDÁVKA a odpolední SVAČINA. V případě diabetické diety je poskytována ještě 2. večeře (na základě doporučení lékaře).

 

Doba podávání jídla:

Snídaně:                                         od 8.30 do 10.00

Přesnídávka:                                  od 10.00 do 10.30

Oběd:                                             od 11.45 do 13.15

Svačina:                                        od 14.30 do 15.30

Večeře:                                          od 17.00 do 18.00

II. večeře:                                      od 18.45 do 19.00

(v případě diabetické diety – na základě lékařského doporučení)

Doplňky a PEG

Dle potřeb klienta je možno zajistit DOPLŇKOVOU STRAVU V PODOBĚ NUTRIČNÍCH PŘÍPRAVKŮ. Ty jsou na doporučení praktického lékaře a klient si je hradí ze svých prostředků (nejsou v ceně stravy).

Má-li klient zaveden PEG (to je výživová sonda do žaludku) nebo NGS (to je nasogastrická sonda), na základě nutričního specialisty je mu podávána nutriční výživa (poté klient nehradí neodebranou stravu dle platného ceníku Domova).

Strava se podává v jídelně v přízemní části budovy a ve dvou vyhrazených jídelních koutech prvního patra budovy. Klientům, kteří se nemohou z důvodu svého omezení stravovat na společné jídelně, je jídlo a podpora potřebná s jeho konzumací poskytnuta dle Individuálního plánu na pokoji. Součástí podpory při stravování je i individuální podpora v dodržování pitného režimu.

Klienti si mohou uvařit čaj nebo kávu. Pokud to klient sám nezvládne, personál dle individuální potřeby klientovi uvaří čaj či kávu a může mu ho/ ji donést na pokoj či jiné domluvené místo.

Klienti mají v Domově kdykoli k dispozici čaj – termosky s čajem jsou na chodbách. V kuchyňce v 1. patře je k dispozici termos s teplým nápojem. V případě, že má klient rád po celý den teplé nápoje (čaj, káva), doporučujeme pořídit si vlastní termosku. Pokud si klient sám nezvládne čaj natočit, personál termosky s čajem roznáší na pokoj.

Potraviny vyžadující uchování v chladu lze ukládat do lednice ve společenské místnosti a v kuchyňce v patře na odd. B (potraviny se označí, aby bylo patrné, komu patří).

V kuchyňce je k dispozici také rychlovarná konvice a mikrovlnná trouba. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme mít rychlovarnou konvici na pokoji.

 

Odhlašování stravy

V případě, že bude klient požadovat navrácení finančních prostředků za neodebrané služby, doporučujeme plánovaný pobyt mimo zařízení oznámit personálu ve službě a to nejdéle 1 pracovní den přede dnem pobytu mimo zařízení a to nejdéle do 12:00. V případě, že se jedná o sobotu, neděli nebo pondělí, je potřeba nahlásit pobyt mimo zařízení nejdéle do pátku do 12:00. Při nedodržení termínu a způsobu oznámení pobytu mimo zařízení se klientovi vratné úhrady neposkytují. Pokud je klient hospitalizován považuje se to za předem oznámený pobyt mimo zařízení a strava je odhlášena automaticky. Při předem oznámeném pobytu klienta mimo Domov nebo při předem oznámeném neodebrání stravy se klientovi vrací částka za neodebranou stravu a to ve výši hodnoty potravin jednotlivých jídel (dílčí stravovací jednotky).

4)   Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

U VŠECH ČINNOSTÍ PLATÍ, že podpora, pomoc a péče jsou klientům poskytovány s ohledem na jejich schopnosti, možnosti a dovednosti. Klientovi personál pomáhá pouze v tom, co sám klient nezvládá. Snažíme se o udržení a obnovu soběstačnosti klienta.

Aktivně se také na péči o klienta MŮŽE podílet jeho RODINA, osoby blízké, pokud s tím klient souhlasí (např. dcera může tatínkovi či mamince pomoci s podáváním stravy nebo třeba s koupelí).

Klientům se sníženou soběstačností jsou poskytovány služby na základě Individuálního plánu formou podpory a pomoci kvalifikovaným personálem. Jedná se o níže uvedenou základní podporu:

1.   pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (polohovací křeslo)

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh

4. pomoc při podávání jídla a pití

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

 

Při zahájení poskytování služeb Vás náš pracovník seznámí s prostorami zařízení a jeho okolím.

V případě potřeby Vám zapůjčíme kompenzační pomůcky (chodítka, invalidní vozík, francouzské hole, vycházkové hole).

5)   Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

Tato služba podporuje klienty v maximální možné míře samostatnosti při maximální snaze o zachování lidské důstojnosti, intimity a soukromí. Individuální způsob provedení je stanoven po dohodě v Individuálním plánu klienta.

V našem zařízení dále nabízíme podporu při celkové koupeli ve 2 sprchových koutech a vaně v koupelně. Koupelny jsou umístěny na oddělení A i B. Alternativou k provedení celkové koupele na společných koupelnách je v oprávněných případech celková hygiena na lůžku.

Jako součást této služby nabízíme i podporu při holení a mytí vlasů. Holení je prováděno osobními pomůckami na holení klienta.

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Péči o vlasy provádíme při celkové hygieně. Vlasy vysušíme a učešeme.

V případě potřeby vlasy zastřihneme. Do zařízení dochází kadeřnice, která zajišťuje stříhání, barvení, natočení a vyfoukání vlasů. V případě jiných požadavků si klient zajistí jinou veřejně dostupnou službu sám anebo za pomocí blízkých osob a rodiny.

Péči o nehty provádíme po celkové hygieně. Nehty na rukách ostříháme.

Stříhání nehtů na nohou zajišťujeme v případě, že nehrozí nadměrné riziko např.: zarůstající nehet u diabetiků apod.); v takových případech k nám dojíždí pedikérka.

3. pomoc při využití WC

6)   Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

1.      podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

     Podporujeme a pomáháme klientovi při zajištění a využívání těchto běžně dostupných služeb a informačních zdrojů:

 • zajištění denního tisku (odběr novin, časopisů, zpravodajů) – po domluvě se sociální pracovnicí
 • možnost využití TV, rádia, informačních nástěnek
 • skupinové čtení zpráv (1 x týdně 15 minut)
 • možnost využití poštovní schránky  – umístění před vchodem do budovy
 • možnost využití zajištění knih z knihovny v Domově (společenská místnost), místní knihovny v Chomuticích (1 x za týden s doprovodem pracovníka v zařízení – klient si může vybrat sám), 1 x měsíčně v ostatních knihovnách v okolí (v rozsahu podle seznamu, který klient předá sociální pracovnici)
 • do Domova dochází kadeřnice, jejíž služby může klient využít; tyto služby nejsou poskytovány Domovem, Domov za ně neručí a klient si je musí uhradit z vlastních finančních prostředků
 • do Domova dochází pedikérka, jejíž služby může klient využít; tyto služby nejsou poskytovány Domovem, Domov za ně neručí a klient si je musí uhradit z vlastních finančních prostředků
 • do Domova dochází farář z římskokatolické farnosti Vysoké Veselí
 • individuální podpora ve zprostředkování informačních zdrojů zahrnuje: čtení tisku, zprostředkování zpráv a informací z televize, rozhlasu, rozhovory s pracovníkem
 • roznáška doručené pošty po zařízení

2.      pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a         pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální       začleňování osob

 • podporujeme časté návštěvy rodinných příslušníků a blízkých osob klientů (návštěvy jsou limitovány pouze s ohledem na soukromí ostatních klientů)
 • nabízíme možnost využití společných prostor pro setkávání
 • podporujeme klienta při přípravě na návštěvy
 • dále nabízíme pomoc při sepsání dopisu nebo telefonátu,
 • podpora zprostředkování kontaktu pomocí e-mailu
 • podpora zapojení rodinných příslušníků do plánování a poskytování služeb

 

7)   Sociálně terapeutické činnosti

Nabízíme:

 • Nácvik chůze
 • Nácvik svlékání a oblékání
 • Nácvik používání výtahu
 • Nácvik udržování schopností spojených s psaním, podepisováním
 • Nácvik komunikace
 • Nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy (nácvik běžných denních činností s cílem dosažení nezávislosti na cizí pomoci) – provádí rehabilitační pracovnice
 • Trénink paměti – je prováděn každý pracovní den v rámci volnočasových a zájmových aktivit
 • Canisterapie
 • Felinoterapie
 • Muzikoterapie – poslech hudby, spojení rytmické hudby a jednoduchých hudebních nástrojů (tzv. Orfovy nástroje), zpívání písniček
 • Rehabilitační skupinové cvičení (LTV – léčebná tělesná výchova) – 3 x týdně mají klienti možnost si skupinově zacvičit pod vedením rehabilitační pracovnice
 • Individuální rehabilitační cvičení pod vedením rehabilitační pracovnice

 

8)   Aktivizační činnosti

1.   volnočasové a zájmové aktivity

Nabízíme:

 • jednoduché skupinové cvičení,
 • cvičení paměti, čtení na pokračování, poslech hudby
 • promítání filmů na přání
 • pečení
 • kavárnička
 • cestopisná beseda s promítáním diapozitivů
 • individuální návštěvy sociální pracovnice u klientů
 • možnost sledování TV – oddělení A a B, jídelna v přízemí
 • několikrát do roka návštěva dětí z MŠ a ZŠ v Chomuticích s kulturním programem
 • zábava s hudbou, pohoštěním

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

 • Doprovod do místního obchodu
 • Pedikúra
 • Kadeřnice
 • Návštěva římskokatolického faráře

3.      nácvik při upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Tato nabídka se shoduje s nabídkou sociálně terapeutických činností.

9)   Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba obsahuje:

 • zajištění drobných nákupů ve městě
 • zajištění návštěvy úředníka, právníka či jiného odborníka v Domově pro klienta, pokud klient není schopen se k tomuto dopravit na úřady apod.
 • pomoc při vyřizování záležitostí na poště (přihláška/ odhláška ad.)
 • pomoc klientovi, aby mohl volit (předání volebních lístků, řešení místa, kde klient s ohledem na trvalé bydliště bude volit apod.). Koho klient volí, je zcela v kompetenci klienta a v této věci není možné poskytnout podporu, pomoc ani péči ze strany pracovníků. Ti zajišťují pouze technické záležitosti.
 • pomoc při vyřizování dávek sociální péče, dávek hmotné nouze, dávek osobám se zdravotním postižením (žádosti, hlášení změn apod.) – vyplnění formuláře, zaslání na příslušný úřad
 • pomoc při změně trvalého pobytu – vyplnění formuláře, zaslání na příslušný úřad (poplatek za změnu si klient hradí ze svých finančních zdrojů)
 • vyplňování formulářů pro Českou správu sociálního zabezpečení (změna zasílání důchodu apod.)
 • pomoc při žádosti o vyhotovení občanského průkazu nebo průkazu zdravotní pojišťovny (jednání s příslušným úřadem, pojišťovnou, vyplňování formulářů)
 • komunikace sociální pracovnice s rodinou, jde-li o oprávněné zájmy klienta (např. řešení svéprávnosti)
 • zprostředkování takové pomoci, která je pro klienta potřebná z důvodu speciálních potřeb (např. klient se sluchovým a zrakovým postižením)
 • podpora při hospodaření s finančními prostředky klienta (např. založení vkladní knížky, výběr hotovosti apod.)
 • další činnosti individuálně vyjednané v rámci řešení nepříznivé sociální situace klienta.

10) ÚHRADA

 

Úhrada se skládá ze 3 částí:

 • ubytování
 • strava
 • péče (úhrada za péči je stanoven ve výši přiznaného příspěvku na péči)

Úhrada za ubytování, stravu a péči se platí nejdéle do posledního dne příslušného kalendářního měsíce, za který náleží.

 

Úhradu je možné platit zejména následujícími způsoby:

 • převodem na účet Domova
 • hotově do pokladny Domova
 • výplata důchodů na účet zařízení sociálních služeb (dále jen ZSS)

ČSSZ poukazuje na účet ZSS každý výplatní měsíc jednotlivé částky důchodů pro všechny oprávněné, kteří jsou v daném zařízení umístěni a s tímto způsobem výplaty souhlasí.
Výplatu důchodu na účet ZSS provádí ČSSZ v den splatnosti podle zákona, tj. 15. dne v měsíci. Připadne-li den splatnosti důchodu na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, provádí se výplata až následující pracovní den.
Vratky za pobyt mimo Domov za příslušný kalendářní měsíc jsou klientovi vyplaceny následující měsíc v den výplaty důchodu (15. v měsíci).
Při zařízení výplaty na účet ZSS dojde vždy ke změně splatnosti důchodu z původního dne na 15. dne v měsíci..

Mimo úhradu za ubytování, stravu a péči může mít klient další finanční výdaje. Z vlastních prostředků si klient hradí zejména:

 • doplatky za léky,
 • hygienické potřeby (mýdlo, šampón apod.),
 • služby kadeřnice, pedikérky,
 • poplatky při úředních záležitostech (například změna trvalého pobytu, ověření podpisu apod.)

 

11) ZDRAVOTNÍ PÉČE

Klient má možnost zvolit si svého praktického lékaře – pokud si zvolí lékaře, který dochází do Domova, ten navštěvuje klienty dle potřeby 1 x týdně.

V případě akutního stavu je možná telefonická konzultace s lékařem nebo jeho osobní návštěva.

Pokud si klient ponechá svého původního praktického lékaře, je nezbytné, aby rodina zajišťovala předepisování léků, napsání poukazu na převoz sanitním vozem apod., neboť to není v možnostech Domova.

Nabídka zdravotních výkonů

 • aplikace injekcí
 • aplikace inzulínu inzulínovým perem
 • aplikace klyzmatu
 • odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice)
 • výtěry (z krku, nosu, uší, rekta)
 • stěr (z kůže, defektu)
 • měření glykemie
 • převazy (péče o ránu)
 • aplikace léků per os
 • aplikace léků per os – vykazujících se na ZP
 • aplikace léků per rektum
 • aplikace nosních kapek
 • kontrola příjmu a výdeje tekutin
 • zápis frekvence stolice
 • měření fyziologických funkcí (tlak, tělesná teplota, tep)
 • péče o permanentní katetr
 • sledování váhy (v odůvodněných případech)
 • aplikace dýchacích sprejů
 • bandážování dolních končetin
 • polohování
 • podávání stravy PEGem (výživová sonda do žaludku) včetně rotace a péče o okolí
 • podávání stravy NGS (nasogastrická sonda)

Nabídka dalších služeb pro veřejnost:

 • prodej obědů z naší kuchyně