Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Informace pro zájemce o službu

 • Zájemce o službu nebo jeho rodina se může o poskytované sociální službě informovat osobně, telefonicky, elektronicky případně se dotáže písemně prostřednictvím pošty.
 • Při prvním kontaktu budou zájemci o službu nebo jeho rodinným příslušníkům poskytnuty všechny základní informace o zařízení. Jednání se zájemcem o naše služby je v kompetenci sociální pracovnice, v případě její nepřítomnosti podávají informace v rozsahu informačního letáku včetně kontaktu na sociální pracovnici, vedoucí zaměstnanci, střední zdravotnický personál nebo pracovníci v sociálních službách.
 • Formulář žádosti včetně přílohy o zdravotním stavu (Vyjádření lékaře) vyplněnou od ošetřujícího lékaře je k dispozici přímo v Domově pro seniory anebo je dostupný na webových stránkách. Žádosti se podávají přímo v Domově pro seniory u sociální pracovnice nebo je možné je zaslat poštou na adresu zařízení.
 • Domov pro seniory si mohou zájemci o službu, rodinní příslušníci i další veřejnost prohlédnout kdykoliv v pracovních dnech po předchozí domluvě se sociální pracovnicí.
 • Pokud se zájemce o službu v současné době nenachází do 60 km od obce Chomutice, bude s ním nebo jeho blízkými sjednána návštěva zařízení, kde bude zároveň provedeno sociální šetření.
 • V případě, že zájemce o službu se nenachází ve vzdálenosti do 60 km od obce Chomutice, je možné, aby se sociální pracovnice domluvila se sociální pracovnicí příslušného úřadu nebo pokud se žadatel nachází v zařízení (zdravotnické, poskytující sociální služby), tak se sociální pracovnicí daného zařízení o zaslání a vyplnění tiskopisu Záznam z jednání se zájemcem o službu – sociální a zdravotní část a následném posláním zpět na adresu Domova. V případě, že takový zájemce o službu bude vyzván k nástupu, bude sociální šetření (2., aktualizované) provedeno v místě současného bydliště zájemce o službu.
 • Sociální pracovnice spolu s vedoucí ošetřovatelského úseku provádí (max. do 2 měsíců od podání žádosti o umístění) po předchozí domluvě se zájemcem o službu a případně jeho rodinou sociální šetření v místě současného pobytu zájemce o službu (v domácnosti zájemce, v LDN nebo jiném zdravotnickém nebo sociálním zařízení, v prostorách Domova pro seniory, případně po dohodě se zájemcem v jiných prostorách).
 • Šetření probíhá formou rozhovoru, v klidném prostředí. Během rozhovoru sociální pracovnice zapisuje zjištěné informace do Záznamu z jednání se zájemcem o službu – sociální část, který na závěr podepíší všechny přítomné osoby; a vedoucí ošetřovatelského úseku do Záznamu z jednání se zájemcem o službu – zdravotní část, který na závěr podepíše zájemce o službu.
 • Zájemci o službu vysvětlíme, co nabízíme a co ne, získáváme od něho informace o tom, co zvládne a co ne. Usměrňujeme jeho požadavky, ale zároveň se snažíme zachovat jeho návyky.
 • V případě, že bylo dosaženo dohody se zájemcem o službu a je volné místo, je se zájemcem dohodnut termín nástupu a další podrobnosti.
 • V případě naplněné kapacity domova je zájemce o službu odmítnut z důvodu nedostatečné kapacity a jeho žádost je zařazena do Evidence žadatelů o umístění do Domova pro seniory odmítnutých z důvodu nedostatečné kapacity.
 • Pracovnice provádějící sociální šetření (sociální pracovnice, vedoucí ošetřovatelského úseku) na základě provedeného sociálního šetření u zájemce o službu provedou bodové hodnocení míry potřebnosti sociální služby (na základě Kritérií pro hodnocení žadatele o pobyt v Domově pro seniory zhodnotí situaci zájemce jak z pohledu sociálního, tak zdravotního a součet všech bodů pak stanoví potřebnost umístění žadatele do Domova pro seniory; čím více bodů zájemce získal, tím více potřebuje poskytování služby).
 • V případě uvolnění kapacity výběrová komise z Evidence žadatelů o umístění do Domova pro seniory odmítnutých z důvodu nedostatečné kapacity vybere vhodného zájemce k nástupu do zařízení a to dle počtu přidělených bodů s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta (rozdílnost pokojů a rozdílnost potřeb žadatelů a klientů – povaha, návyky). Přihlížíme ke zdravotnímu stavu, pohyblivosti, soběstačnosti.
 • Nejvhodnější zájemce je následně kontaktován sociální pracovnicí, a pokud jeho zájem o službu stále trvá, je s ním domluven termín sociálního šetření, které za účelem aktualizace dohody provádí sociální pracovnice, vedoucí ošetřovatelského úseku a potencionální klíčový pracovník. Při druhém sociálním šetření jsou dohodnuty bližší podmínky poskytování služby včetně termínu nástupu do zařízení.
 • Pokud při kontaktování zájemce sociální pracovnice zjistí, že se u zájemce změnila sociální situace (např.: je již umístěný v jiném rezidenčním zařízení sociálních služeb, rodina o něho pečuje) je po domluvě z evidence žadatelů vyřazen (sociální pracovnice si vyžádá jejich rozhodnutí písemně). V případě, že zájemce o službu je vyzván k nástupu a odmítne nastoupit, je přehodnocena jeho nepříznivá sociální situace (tak, aby bylo dodrženo ustanovení § 2 ZSS, podle kterého pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb) a v případě, že situace zájemce nevyžaduje pobyt v rezidenčním zařízení, je zájemce vyřazen z evidence, neboť nespadá do naší cílové skupiny z hlediska sociální potřebnosti. Zájemce je o této skutečnosti písemně vyrozuměn.